लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ को स्कीम मिति २०७६/१२/११ गते बाट परिपक्क हुने भएकोले मिति २०७६/१२/१० को निर्णय अनुसार उक्त स्कीमको सूचीकरण खारेज गरिएको छ ।

Social